Skip to content

Ogólne warunki handlowe

 

Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zatrzymanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Specjalne warunki usług montażowych
 9. Realizacja bonów promocyjnych
 10. Realizacja bonów upominkowych
 11. Obowiązujące prawo
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) Marcina Krupowiesa prowadzącego działalność pod firmą „Maxnet” (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera z Sprzedawcy towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2  Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do umów o dostawę voucherów, chyba że określono inaczej.

1.3  Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przede wszystkim przypisać jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

1.4  Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1  Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2  Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Klient może złożyć ofertę Sprzedającemu również za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego on-line lub telefonicznie.

2.3  Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni,

 • poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru, przy czym decydujący jest odbiór towaru przez Klienta, lub
 • prosząc klienta o dokonanie płatności po złożeniu zamówienia.

Jeżeli występuje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, ze skutkiem dla którego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4  Jeżeli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), podlegające jurysdykcji PayPal – Warunki korzystania, które można zobaczyć pod adresem https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – w zakładce Warunki dotyczące płatności bez konta PayPal można sprawdzić pod adresem https://www.paypal.com /de /webapps /mpp /ua /privacywax-full . W przypadku, gdy Klient płaci za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w trakcie składania zamówienia online, Sprzedawca oświadcza, że ​​przyjmuje ofertę Klienta z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5  W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostaje zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mailem, faksem lub listem) po wysłaniu zamówienia . Sprzedawca nie udostępni treści umowy wykraczającej poza ten okres. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie mógł uzyskać do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta użytkownika po podaniu odpowiedniego dane logowania.

2.6  Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzanych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym pozwalającym lepiej wykryć błędy wprowadzania danych może być funkcja powiększenia przeglądarki, która powiększa obraz na ekranie. W ramach elektronicznego procesu składania zamówienia Klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7  Do zawarcia umowy dostępne są różne języki. Konkretny wybór języka jest wyświetlany w sklepie internetowym.

2.8  Przetwarzanie zamówień i kontakt zazwyczaj odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient ma obowiązek upewnić się, że adres e-mail, który podał w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogły zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1  Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2  Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1  O ile w opisie produktu sprzedawcy nie określono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi i zawierają ustawowy podatek obrotowy. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2  W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą powstać w związku z przekazem pieniężnym nawet jeśli dostawa nie odbywa się do kraju spoza Unii Europejskiej, a klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3  O możliwościach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4  Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony umówiły się na późniejszy termin płatności.

4.5  Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej „PayPal”, płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem systemu PayPal, chociaż PayPal może w tym celu również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeżeli sprzedawca oferuje również metody płatności za pośrednictwem PayPal, w ramach których dokonuje na rzecz klienta płatności z góry (np. zakup na konto lub płatność w ratach), ceduje swoje roszczenie o płatność na PayPal lub na dostawcę usług płatniczych zleconego przez PayPal i konkretnie wskazanego klient. Przed przyjęciem oświadczenia sprzedającego o cesji firma PayPal lub dostawca usług płatniczych zlecony przez firmę PayPal przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej na podstawie przesłanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli. Jeżeli wybrana metoda płatności zostanie zatwierdzona, Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w ustalonych odstępach czasu. W takim przypadku może on dokonywać płatności wyłącznie na rzecz PayPal lub dostawcy usług płatniczych zleconego przez PayPal ze skutkiem spłaty zadłużenia. Jednakże nawet w przypadku cesji wierzytelności sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, m.in. B. o towarach, czasie dostawy, wysyłce, zwrotach, reklamacjach, oświadczeniach o anulowaniu oraz przesyłkach lub notach kredytowych.

4.6  Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT”, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej „SOFORT”). Aby móc opłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, Klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej w celu uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio się zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatniczą dla „SOFORT”. Transakcja płatnicza zostanie niezwłocznie zrealizowana przez „SOFORT”, a rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony. Klient może znaleźć dalsze informacje na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ .

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1  Jeżeli sprzedawca oferuje wysyłkę towaru, dostawa nastąpi w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedawcy.

5.2  Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, Klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki, jeśli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty przesyłki zwrotnej będą podlegać postanowieniom określonym w polityce anulowania sprzedającego.

5.3  Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia rzeczy przez Sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do tego zrealizować przesyłkę. Jeżeli Klient występuje w charakterze konsumenta, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w momencie wydania towaru Klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. W przeciwnym razie ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru, także w przypadku konsumentów, przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia rzeczy przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do tego celu. zrealizować przesyłkę, jeżeli Klient zlecił wykonanie przesyłki spedytorowi, spedytorowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub instytucji.

5.4  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy brak dostawy nie wynika z winy sprzedawcy, a sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą konkretną transakcję osłonową. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nabyć towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, a zapłata zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.5  Jeżeli sprzedawca udostępni towar do odbioru, Klient może odebrać zamówiony towar w określonych przez sprzedawcę godzinach pracy, pod wskazanym przez sprzedawcę adresem. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

5.6  Kupony dostarczane są Klientowi w następujący sposób:

– pocztą

6) Zastrzeżenie tytułu własności

Jeżeli sprzedawca dokona płatności z góry, zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do chwili całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

Jeżeli w poniższym regulaminie nie określono inaczej, obowiązują przepisy dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady. W odróżnieniu od tego do umów dostawy towarów stosuje się, co następuje:

7.1  Jeżeli Klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia dodatkowego;
 • W przypadku towaru nowego termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostarczenia towaru;
 • W przypadku towaru używanego wykluczone są prawa i roszczenia z tytułu wad;
 • Przedawnienie nie rozpoczyna biegu na nowo, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.

7.2  Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów określone powyżej nie mają zastosowania

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zwrotu wydatków przez Klienta,
 • w przypadku gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę,
 • za towary, które zostały wykorzystane w budynku zgodnie z jego normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wady,
 • za wszelkie zobowiązania sprzedawcy do zapewnienia aktualizacji produktów cyfrowych, w umowach dostawy towarów z elementami cyfrowymi.

7.3  Ponadto dla przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących roszczeń regresowych pozostają nienaruszone.

7.4  Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega on handlowemu obowiązkowi rozpatrywania i zgłaszania reklamacji zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli Klient nie dopełni obowiązków sprawozdawczych tam uregulowanych, towar uważa się za zaakceptowany.

7.5  Jeżeli Klient występuje jako Konsument, proszony jest o złożenie u Dostawcy reklamacji dotyczącej dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie będzie to miało wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Specjalne warunki usług montażowych/instalacyjnych

Jeżeli zgodnie z treścią umowy, oprócz dostawy towaru, sprzedawca jest zobowiązany również do montażu lub instalacji towaru u klienta i, w razie potrzeby, odpowiednich działań przygotowawczych (np. pomiarów), zastosowanie mają poniższe zasady :

8.1  Sprzedawca świadczy swoje usługi według własnego uznania lub za pośrednictwem wybranego przez niego wykwalifikowanego personelu. Sprzedawca może także korzystać z usług podmiotów trzecich (podwykonawców), które działają na jego zlecenie. O ile w opisie usługi Sprzedawcy nie określono inaczej, Klient nie ma prawa wybrać konkretnej osoby do wykonania żądanej usługi.

8.2  Klient ma obowiązek przekazać sprzedającemu informacje niezbędne do pełnego i zgodnego z prawdą wykonania należnej mu usługi, o ile ich uzyskanie nie wchodzi w zakres obowiązków sprzedawcy zgodnie z treścią umowy.

8.3  Sprzedawca skontaktuje się z Klientem po zawarciu umowy w celu ustalenia terminu realizacji należnej usługi. Klient zapewnia, że ​​Sprzedający lub wyznaczony przez Sprzedawcę personel będzie miał dostęp do odpowiednich obiektów Klienta w uzgodnionym terminie.

8.4  Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta dopiero po zakończeniu prac montażowych i przekazaniu go Klientowi.

9) Realizacja bonów promocyjnych

9.1  Bony wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej „bonami promocyjnymi”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i wyłącznie w określonym terminie okres.

9.2  Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z akcji bonu, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu kampanii.

9.3  Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

9.4  W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

9.5  Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócone przez sprzedającego.

9.6  Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, w celu dopłaty różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

9.7  Saldo bonu promocyjnego nie zostanie wypłacone w gotówce ani w formie odsetek.

9.8  Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa odstąpienia od umowy.

9.9  Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem na rzecz odpowiedniego posiadacza, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca posiada wiedzę lub rażącą niewiedzę o braku upoważnienia, niemożności lub braku upoważnienia do reprezentowania danego właściciela.

10) Realizacja Bonu Podarunkowego

10.1  Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (zwane dalej „bonami podarunkowymi”) można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że na kuponie wskazano inaczej.

10.2  Bony upominkowe i pozostałe saldo bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym bon został zakupiony. Pozostała część kredytu zostanie dodana klientowi do daty wygaśnięcia.

10.3  Kupony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

10.4  W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

10.5  Bony podarunkowe można wykorzystać wyłącznie do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych bonów upominkowych.

10.6  Jeżeli wartość bonu upominkowego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, w celu uregulowania różnicy można wybrać jeden z pozostałych sposobów płatności oferowanych przez sprzedawcę.

10.7  Pozostała część bonu upominkowego nie zostanie wypłacona w gotówce ani w postaci odsetek.

10.8  Bon upominkowy jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem na rzecz odpowiedniego posiadacza, który zrealizuje bon upominkowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca posiada wiedzę lub rażącą niewiedzę o braku upoważnienia, niemożności lub braku upoważnienia do reprezentowania danego właściciela.

11) Obowiązujące prawo

We wszelkich stosunkach prawnych pomiędzy stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

12.1 Komisja  Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem : https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

12.2  Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażu konsumenckiego.